Kişisel Verilerin Korunması

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HASTA/HİZMET ALAN AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla “BELEDİYE SAĞLIK HASTANESİ A.Ş.” (kısaca “ÖZEL BÜYÜKŞEHİR HASTANESİ”) tarafından hazırlanmıştır. Şirketin kurumsal kimlik bilgileri şu şekildedir:


Ticaret sicil No: 11063

MERSİS Numarası: 0685006072200017

Vergi Dairesi: Meram

Vergi No: 6850060722

E-Mail Adresi: kvkk@buyuksehirhastanesi.com

KEP adresi: belediyesaglikhastanesi@hs02.kep.tr

İnternet Adresi: www.buyuksehirhastanesi.com

Adresi: Ferhuniye Mah. Hastane Cad. İktap Sk. No: 4 Selçuklu/KONYA

Telefon Numarası: (332) 236 54 07


KVKK Madde 10: “Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 11’inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.”


2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kurumumuzca, hasta/hizmet alan kişilere ilişkin kişisel veriler işbu metinde belirtilen amaçlar ve işleme şartları doğrultusunda işlenebilmektedir. İşlemeye konu kişisel veriler şunlardır:


 • Kimlik Verileri: Ad, soyad, anne-baba adı, doğum yeri ve tarihi, T.C. kimlik no, cinsiyet, ırk ve etnik köken, medeni hal, nüfus cüzdan seri sıra no, uyruk bilgisi, nüfus cüzdanı sureti, anne kızlık soyadı, nüfusa kayıtlı il ve ilçe, imza, pasaport bilgileri.
 • İletişim Verileri: Telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgisi.
 • Finansal Veriler: Banka IBAN ve hesap numarası, çek ve senet bilgileri, kredi kartı tahsilat bilgileri, fatura bilgileri.
 • Görsel ve İşitsel Veriler: Gerçek kişiye ait fotoğraf, kamera kayıtları.
 • Sağlık Verileri: Önceki sağlık raporları, kronik rahatsızlık raporları, önceki ameliyat ve operasyon bilgileri, hasta ve eşi kan grubu bilgileri, boy, kilo, engellilik durumuna ait bilgiler, kullanılan ilaç. cihaz ve protez bilgileri, check-up sonucu, konsültasyon raporu, ameliyat bilgileri laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, cinsel hayata ilişkin bilgiler, reçete bilgileri.
 • Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri: Adli Sicil Kaydı
 • Hukuki İşlem Verileri: Trafik kazası raporu, iş kazası raporu, adli rapor.
 • Biyometrik Veriler: Parmak izi, avuç izi.
 • Genetik Veri: Genetik veriler.
 • Diğer Veriler: Talep – şikayet bilgileri.

3. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Kişisel verileriniz “ÖZEL BÜYÜKŞEHİR HASTANESİ” tarafından KVK Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde ve aşağıda sıralanan amaçlarla işlenebilecektir:

Kişisel verileriniz;

 • Hastanın değerlendirilmesi,
 • Hastanın yatarak veya ayakta tedavisinin gerçekleştirilmesi,
 • Ameliyat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Gerekli test ve tetkiklerin yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi,
 • Randevu hatırlatma, değişiklik ve hizmetin sunumuna ilişkin sair bilgilendirmelerin gerçekleştirilmesi,
 • İlaç ve ilgili malzemelerin temin edilmesi,
 • İlaç hazırlama süreçlerinin ve ilaçların uygun bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı kontrollerinin yürütülmesi,
 • Hastaya dair yürütülen teşhis ve tedavi çalışmaları kapsamında laboratuvar, görüntüleme vb. faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kurum tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sunulmasına ve ifasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sunulan sağlık ve finansal hizmetlere ilişkin verilerin mevzuata uygun olarak arşivlenmesi saklanması,
 • Talep ve şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Hasta ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Hukuki işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Kurum dahilindeki iç süreçlerin planlanması ve icrası,
 • Kurum tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Finansal bilgilerin kayıt sırasında belirtmiş olduğunuz e-posta adresine iletilmesi
 • Kurum tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin geri bildirimlerin alınması ve değerlendirilmesi için hasta ile iletişime geçilmesi.
 • Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE AMACI

KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda;


 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Finans hizmetlerinin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, özel sigorta şirketleri ve bankalara,
 • Hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıklarına,

KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.


5. VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, “ÖZEL BÜYÜKŞEHİR HASTANESİ” tarafından,bağlı birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi, firma içerisinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan yazılımlar, kamera çekimi vasıtasıyla ve sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, hastane ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddenin maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2.fıkrası uyarınca belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

Sağlık ve cinsel hayat dışında yer alan “dernek üyeliği, sendika üyeliği” olarak işlenen özel nitelikli kişisel verileriniz “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” doğrultusunda şirketimizin anlaşmalı olduğu dernek ve sendikalara özel indirimlerden yararlanmak istemeniz durumunda kullanılmak amacıyla, 6698 sayılı Kanun’un 6. maddesi 2. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması  veya 6. maddenin 3. fıkrası uyarınca kanunlarda öngörülen hallerde işlenecektir.

Sağlık bilgilerinize ilişkin özel nitelikli kişisel verileriniz “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar  doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 6. maddesi 2. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 6. maddenin 3. fıkrası uyarınca sadece sır saklama yükümlülüğü altında bulunan yetkili kişilerce kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla toplanacaktır.


6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

KVK Kanun’un 11. maddesinde ilgili kişinin hakları düzenlenmiştir. Buna göre, “ÖZEL BÜYÜKŞEHİR HASTANESİ” faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler ile ilgili olarak ilgili kişi veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;


 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (4) ve (5) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

7. BAŞVURU YÖNTEMİ VE FORMU

İlgili kişi, yukarıda sayılan haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak şirketimize başvurabilir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde sayılan haklar kapsamındaki talepler, KVKK’nın 13. Maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesi gereğince, www.buyuksehirhastanesi.com adresindeki formun doldurulması suretiyle aşağıda açıklanan yöntemlerden biri ile başvurulabilecektir.

Şirkete iletilen başvurular, KVKK’nın 13/2 maddesi gereğince, talebin niteliğine göre, talebin Şirkete ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde cevaplandırılacaktır. Başvuruya ilişkin cevaplar, KVKK’nın 13. Maddesi gereğince, yazılı ve elektronik ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır.BAŞVURU YÖNTEMİBAŞVURU YAPILACAK ADRESBAŞVURUDA YER ALMASI GEREKEN BİLGİ
1. Yazılı Olarak BaşvuruIslak imzalı şahsen başvuru veya noter vasıtasıylaFerhuniye Mah. Hastane Cad. İktap Sk. No: 4 Selçuklu/KONYAZarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
2. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ileKayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ilebelediyesaglikhastanesi@hs02.kep.trE-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
3. Şirket Sisteminde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile BaşvuruÖzel Büyükşehir Hastanesi sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiylekvkk@buyuksehirhastanesi.comE-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
4. Şirket Sisteminde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile BaşvuruMobil imza/e-imza içerecek biçimde Özel Büyükşehir Hastanesi sisteminde bulunmayan elektronik posta adresi kullanmak suretiylekvkk@buyuksehirhastanesi.comE-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak Özel Büyükşehir Hastanesi’ne iletebilir, haklarınız ile ilgili detaylı bilgiyi www.buyuksehirhastanesi.com web sitemizde yer alan “Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Politikasından” edinebilirsiniz.


Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Özel Büyükşehir Hastanesi tarafından reddedilecektir.BELEDİYE SAĞLIK HASTANESİ A.Ş.