Duyuru; Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

 

 BELEDİYE SAĞLIK HASTANESİ ANONİM ŞİRKETİ  

Ticaret Sicil No:11063 

 

TicariAdresi:Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesiİktap Sokak No: 4 Selçuklu KONYA  

Genel Kurul Toplantısına Davet; 

 

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun04/04/2022 tarihli almış olduğu karara istinaden;29/04/2022 tarihinde, saat:10:15’de,Konevi Mahallesi Millet Caddesi No: 14/5 ( İç Kapı No: 50) Meram KONYA  adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısıgerçekleştirilecektir. 

 

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en azonbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. 

 

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname iletemsilcilerinin katılımının sağlanmasıhususuilan olunur. 

         

          Mustafa AKDEMİR     Fatih Mehmet BOZABALI  

    Yönetim Kurulu Başkan V.    Yönetim Kurulu Üyesi  

Toplantı Gündemi  

  1. Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması  

  1. 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması  

  1. 2021 Yılı Bilanço ve Gelir/Gider Hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdikinin görüşülerek kabulü veya reddi.  

  1. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri  

  1. 2021 Yılı TicariKâr’ının dağıtılıp dağıtılmaması ile ilgili müzakerenin yapılması  

  1. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Süresi ve Huzur Haklarının belirlenmesi 

  1. Dilek ve Temenniler  

  1. Kapanış  

 

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ 

 

Sahibi olduğum ……………………..-TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Belediye Sağlık Hastanesi Anonim Şirketi’nin29/04/2022 tarihinde Cuma günü saatsaat 10:15 daKonevi Mahallesi Millet Caddesi No: 14/5 ( İç Kapı No: 50 ) Meram KONYAadresinde yapılacak 2021 Yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlaması için oy kullanmaya ……………………………….’ vekil tayin ettik.  

Vekâleti veren 

Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı 

Tarih ve İmza  

 

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.